Autodiil regulamin

Regulamin

1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez Biildiil Oy z siedzibą w Turku, Linnankatu 9b B 52, 20100 Finlandia, określa zasady świadczenia usług przez Biildiil Oy, polegających na składaniu ofert w drodze aukcji internetowych prowadzonych za pośrednictwem portalu Autodiil.pl.

Platforma internetowa Autodill.pl jest administowana przez Biildiil Oy, przy czym zastrzega się, że rola spółki polega wyłącznie na udostępnianiu Użytkownikom dealerom – kupującym, oraz użytkownikom sprzedającym platformy do składania ofert zakupu pojazdów. Biildiil Oy nie stanowi tym samym strony umowy sprzedaży między kupującym a sprzedającym.

W Regulaminie zostały użyte pojęcia wskazane i wyjaśnione poniżej:

 1. Autodiil – właściciel serwisu www.autodiil.pl – firma Biildiil Oy. Biildiil Oy zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.autodiil.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Biildiil Oy i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnicy – to Kupujący i Sprzedawcy biorący udział w aukcji.
 5. Pojazd – nowy lub używany pojazd, stanowiący własność Sprzedawcy, który jest oferowany przez sprzedawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Autodiil.
 6. Aukcja – procedura zbierania przez Autodiil ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.
 7. Portal – platforma Autodiil.pl
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2 Przepisy ogólne

 1. Rejestracja w Portalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu.
 4. W czasie trwania Aukcji zakazuje się zawierania porozumień mogących mieć negatywny wpływ na przebieg Aukcji. W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymogów, Autodiil zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Uczestnika do uczestnictwa w Aukcji.
 5. Autodiil jest zobowiązany do ujawnienia danych kontaktowych do Sprzedawcy Kupującemu w chwili, gdy Sprzedawca dokona akceptacji oferty danego Kupującego.
 6. Autodiil nie jest stroną transakcji zakupu pojazdów i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia popełnione przez którąkolwiek ze stron.

3 Warunki uczestnictwa i rejestracja

 1. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zarejestrowanie się Uczestnika na Portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie treści Regulaminu. Uczestnik w procesie rejestracji podaje następujące dane:
 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • Nazwę firmy
 • datę urodzenia (dotyczy osób fizycznych)
 • adres zamieszkania lub prowadzenia działalności (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numery NIP i REGON w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich posiadania
 • nazwa użytkownika i hasło systemowe 
 • dane ważnej karty kredytowej należącej do Kupującego - w przypadku Kupującego
 1. Poprzez rejestrację na portalu Uczestnik zawiera z Autodill umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uczestnikiem każdej Aukcji może być tylko osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie ze swojego konta na Portalu. Tym samym zabrania się korzystania z kont innych Uczestników, jak również udostępniania swojego konta osobom trzecim.
 4. Zabrania się tworzenia nazw użytkowników zawierających zwroty powszechnie uznane za obraźliwe. W przypadku zarejestrowania takiej nazwy użytkownika Autodiil ma prawo usunąć konto Uczestnika.
 5. Po zakończeniu aukcji i akceptacji oferty przez Sprzedającego, zarówno Sprzedający jak i Kupujący otrzymają wiadomość e-mail weryfikującą czy doszło do transakcji. Użytkownicy są zobligowani do poinformowania poprzez e-mail, czy transakcja doszła do skutku. Termin dla poinformowanie Autodiil o tym, czy transakcja doszła do skutku wynosi 7 dni.
 6. Dane techniczne:

Uczestnik  aby zarejestrować się  i skorzystać z Aukcji musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 • posiadać podłączenie do Internetu;
 • posiadać konto poczty e-mail;
 • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie
 • dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Autodiil, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik posiadało w szczególności:
 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Uczestnika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Uczestnikowi odbiór danych Autodiil nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Autodiil ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia następujących przypadków:

                      - podjęcie przez Uczestnika działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania Portalu;

                      - posiadanie przez Autodiil uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji, a także uczestnictwa w Aukcji jako Sprzedający, bądź Kupujący;

                      - nie podjęcia przez Użytkownika działań zmierzających ku zawarcia transakcji w przypadku, gdy Sprzedający zaakceptował ofertę Kupującego;

                      - inne naruszenie zasad niniejszego Regulaminu ;

 1. W wyniku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto Uczestnika zostaje usunięte.
 2. Autodiil zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji Uczestnika, któremu wcześniej odmówiono rejestracji bądź, którego konto zostało zablokowane lub usunięte w wyżej określonych przypadkach.

5 Aukcja i jej przebieg

 1. Autodiil nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikami, nie gwarantuje tym samym, że Sprzedający i Kupujący są podmiotami uprawnionymi do zawarcia i wykonania umowy. W związku z powyższym Autodiil nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad Aukcji przez obie strony.
 2. Sprzedawca upublicznia na Portalu pojazd, podając cenę wywoławczą, dane dotyczące pojazdu, zdjęcia pojazdów oraz wskazując czas trwania Aukcji wraz z innymi wymaganiami Aukcji.
 3. Zakończenie aukcji następuje po upływie określonego przez Autodiil czasu.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest podjąć decyzję dotyczącą akceptacji oferty Kupującego, w ciągu 96 godzin od terminu zakończenia aukcji.
 5. Sprzedający dokonując rozpoczęcia aukcji za pośrednictwem autodiil.pl oświadcza, że podane w ofercie aukcyjnej informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym.
 6. Sprzedający, w wypadku zaakceptowania oferty Kupującego, zobowiązuje się nawiązać kontakt z Kupującym, oraz sprzedać oferowany w aukcji pojazd za określoną w zwycięskiej ofercie aukcji kwotę.
 7. W przypadku niepodjęcia przez Sprzedawcę decyzji odnośnie zawarcia transakcji, Autodiil poinformuje o tym pozostałych uczestników Aukcji.
 8. Kupujący powinni traktować swoje oferty jako wiążące, ale jeśli przedmiot nie pasuje do opisu, mogą rozpocząć negocjację ze Sprzedającym.
 9. W wypadku zwycięskiej licytacji, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym, który zaakceptował ofertę w ciągu 3 dni roboczych.
 10. Kupujący zgłaszają swoje propozycje za pomocą panelu transakcyjnego na Portalu.
 11. Strona Sprzedająca i Kupująca są zobowiązane do działania w dobrej wierze i zgodnie z naturą Aukcji. Uczestnicy winni dokonać należnych starań, aby transakcja została zawarta. Żadna ze stron nie jest jednak zobowiązana prawnie do działania na podstawie wyników Aukcji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży pojazdu, a Kupujący nie jest zobowiązany do jego zakupu.
 12. Autodiil udostępnia wszystkim uczestnikom Aukcji równy dostęp do informacji dotyczących pojazdu.
 13. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przedstawionego przez Sprzedawcę stanu technicznego oraz wizualnego pojazdu. W wypadku wygrania aukcji i zaakceptowania oferty przez Sprzedającego, Kupujący ma jednak prawo do zweryfikowania podanych przez Sprzedającego informacji co do oferowanego pojazdu poprzez oględziny i przeprowadzenie badań technicznych pojazdu.
 14. Autodiil zastrzega sobie prawo do zmian warunków przeprowadzanych Aukcji.

6 Opłaty serwisu

 1. Korzystanie z Autodiil w przypadku Sprzedającego jest bezpłatne – nie wiąże się z opłatą.
 2. Aby wyświetlać aukcje i brać w nich udział, a także otrzymać dane kontaktowe Sprzedawcy, Kupujący musi mieć ważną kartę kredytową i udostępnić jej dane Autodiil.
 3. Korzystanie z Autodiil w przypadku Kupującego wiąże się z opłatą jedynie w wypadku sfinalizowania transakcji, która nastąpiła na podstawie zaakceptowanej przez Sprzedającego danej oferty aukcyjnej złożonej przez Kupującego – to jest w chwili przekazania Kupującemu danych kontaktowych Sprzedającego.
 4. Opłata o której mowa w 6 ust. 2. wynosi 340 pln brutto.
 5. W przypadku, gdy pomimo dobrej woli Kupującego, z zachowaniem natury funkcjonowania serwisu, a także niniejszego Regulaminu, transakcja pomiędzy użytkownikiem Sprzedającym który zaakceptował ofertę, oraz użytkownikiem Kupującym, który wygrał aukcję, nie zostanie zawarta, wówczas może on ubiegać się do Autodiil o zwrot pobranej opłaty, wysyłając wiadomość na adres partners@autodiil.pl.
 6. Autodiil zobowiązuje się do dokonania zwrotu opłaty o której mowa w w 6 ust. 2. W przypadku o którym mowa w §6 ust.5. po weryfikacji informacji.

7 Zawarcie umowy 

 1. Autodiil nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów.
 2. Autodiil nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczaną na Portalu treść ogłoszeń ani za niezgodność ze stanem faktycznym informacji zawartych w opisie Aukcji.
 3. Autodiil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w Aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej, w szczególności w wyniku wystąpienia zakłóceń, na które Autodiil nie miał wpływu.

8 Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian odnośnie dotyczących go danych, widocznych we wniosku rejestracyjnym.
 2. Autodiil zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania serwisu, a także treści niniejszego regulaminu. W takim wypadku Autodiil jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, a ten ma prawo odstąpić od korzystania z serwisu w przeciągu 14 dni od dostarczenia informacji dotyczących tychże zmian.
 3. Autodiil może wysyłać e-maile marketingowe do Użytkownika, jednocześnie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania e-maili dotyczących marketingu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z działalności Autodiil rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 5. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące wykładnie prawa fińskiego.
 6. Stwierdzenie bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje utraty ważności pozostałych jego postanowień.