Polityka Prywatności serwisu www.autodiil.pl

Polityka Prywatności serwisu www.autodiil.pl

Obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Biildiil Oy z siedzibą w Turku, Linnankatu 9b B 52, 20100 Finlandia, zarejestrowana w Finlandii pod numerem podatkowym FI 2958392-4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 2. Definicje:

  Administrator – właściciel serwisu Autodiil.pl - firma Biildiil Oy.

  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu

  Użytkownik sprzedający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu w celu zaoferowania do sprzedaży pojazdu, który jest w jego posiadaniu. Oferta sprzedaży jest w formie aukcji, natomiast wyniki licytacji nie jest wiążący prawnie.

  Użytkownik dealer - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu w celu przeglądania i  składania ofert zakupu pojazdów.

  Serwis – strona internetowa www.autodiil.pl wraz z podstronami.

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności, termin „Użytkownik sprzedający” oraz „Użytkownik delear” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.

 4. Dane osobowe podawane poprzez stronę autodiil.pl, oraz jej podstrony, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych. Oznacza to, że dane które podajesz na stronach serwisu, będą przez nas przetwarzane w celu prowadzenia serwisu, to jest prowadzenia platformy kontaktującej ze sobą osoby sprzedające pojazdy z osobami kupującemi pojazdy - Użytkowników sprzedających i Użytkowników dealerów.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia serwisu i świadczenia usług,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
        - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez osobę.

 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji właściciela Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: anna.smart@biildiil.com

 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięcia zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 6. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania.

 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Administrator udostępnia dane osobowe innym podmiotom na podstawie podpisanych z podmiotami umów, w celu świadczenia usługi.

3. Udostępnianie danych Użytkowników Serwisu oraz procesowanie danych

 1. Serwis Autodiil.pl służy do prezentowania ofert internetowych pojazdów. Serwis umożliwia kontaktowanie Użytkowników dysponujących pojazdami z Użytkownikami zainteresowanymi nabyciem pojazdów, to jest Użytkowników Sprzedających i Użytkowników Dealerów. Użytkownik

 2. Korzystanie z serwisu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na udostępnienie jego danych innym zainteresowanym Użytkownikom.

 3. Zakres udostępnianych danych jest zgodny z 5 punkcie 1. oraz 2. Polityki Prywatności serwisu.

 4. Dane dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu oferowanego przez Użytkownika Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu, będą udostępnione Użytkownikom Dealerom w momencie zamieszczenia oferty sprzedaży – aukcji.

 5. Dane osobowe oraz kontaktowe danego Użytkownika sprzedającego będą udostępniane Użytkownikowi dealerowi jedynie wtedy, gdy Użytkownik Sprzedający wyśle w tym celu zapytanie do Administratora Serwisu.

 6. Użytkownik dealer, któremu zostały udostępnione dane Użytkownika sprzedającego, zobowiązany jest do procesowania ich jedynie w celu próby zawarcia transakcji zakupu pojazdu zaoferowanego przez Użytkownika sprzedającego.

 7. Użytkownik dealer, któremu zostały udostępnione dane Użytkownika, zobowiązany jest do ochrony danych Użytkownika, nieujawnianiu ich podmiotom trzecim, oraz stosowaniu się do wszelkich innych zapisów Polityki Prywatności Serwisu.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. W zależności od rodzaju aktywności, podczas której przekazali nam Państwo informacje, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) w celu wywiązania się z oferowanej przez nas usług, opieki i utrzymania klienta, w celach marketingowych, profilowania i segmentacji, analizy biznesowej i prowadzenia statystyk
  b) na potrzebę obsługi zgłoszenia, np. aby odpowiedzieć na Państwa zapytania, prośby o udzielenie informacji, jak również na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznego formularza na naszej stronie internetowej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) aby umożliwić Państwu korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej. Art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
  d) aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków prawnych np. związanych z przyjmowaniem zgłoszeń działań niepożądanych (Art. 6 ust. 1 lit. c);
  e) w ramach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń naszych praw, co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem dla przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  f) w ramach pasywnego gromadzenia danych, za Państwa zgodą udzieloną poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoje zgody na przetwarzanie danych oraz zmodyfikować preferowane formy kontaktu. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie jednak miało wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych, które na jej podstawie były prowadzone przez nas zanim zgoda ta została wycofana.
 1. Wszelkie inne cele przetwarzania danych będą Państwu zawsze komunikowane podczas zbierania danych. Jeżeli będzie to uzasadnione charakterem przetwarzania lub będą nas zobowiązywały do tego przepisy prawa zanim wykorzystamy Państwa dane w konkretnym celu zwrócimy się do Państwa o stosowną zgodę.

5. Zakres przetwarzanych danych

 1. Dane powierzone przez Użytkownika sprzedającego poprzez stronę Serwisu – www.autodiil.pl i jego podstron, mogą obejmować:
  1.1 Informacje o Użytkowniku sprzedającym, takie jak: imię, nazwisko, adres, język, wiek, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie.
  1.2 Informacje o pojeździe oferowanym do sprzedaży przez Użytkownika sprzedającego, takie jak: marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg, wyposażenie, stan techniczny, kolor karoserii, cena, lokalizacja, zdjęcia pojazdu itp.

 2. Dane powierzone przez Użytkownika dealera poprzez strony Serwisu – autodiil.pl i jego podstron, mogą obejmować:
  2.2. Podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, dane karty kredytowej.
  2.3. Informacje o działaniu Partnera i jego ofercie: wysokość prowizji, zasięg i profil prowadzonej działalności, doświadczenie na rynku, itp.

6. Pliki Cookies

 1. Witryna www.autodiil.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Biildiil Oy w celu optymalizacji działań.
 1. Na naszej witrynie możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiając korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkowników.
 1. Podczas realizowania działań marketingowych, administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywołać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą w sposób bezpośredni. Korzystamy z plików cookies w celach analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dostosowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany. W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości. 
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie takowej zmiany oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
 1. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
  a) Zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  b) Zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
  c) Określenie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
  d) Blokowania lub usuwania cookie.
 1. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których osoba wyraźnie wyraziła na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Dane kontaktowe.

Adres korespondencyjny: Linnankatu 9 b B 52, 20100 Turku, Finlandia

Inspektor ochrony danych: Anna Smart

Telefon: +358 40 555 1827

E-mail: anna.smart@biildiil.com